1 Oktober 2020

Allmänt

Mynts integritetspolicy beskriver hur Mynt AB, org. nr. 559100-8874 (nedan ”Mynt”, ”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter som samlats in via webbplatser, partners och andra kanaler. Den beskriver också vilka cookies som används på webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen och kunna leverera vår tjänst.

Mynt är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen som huvudsakligen bedriver företagsfinansieringsverksamhet.

Mynt värderar din integritet och personuppgifter och arbetar med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din integritet inte bryts och att dina personuppgifter behandlas rättvist, lagligt och med öppenhet. Vår integritetspolicy talar om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter, att det sker på ett korrekt sätt, och att vi inte lagrar mer av det eller längre än nödvändigt. Vi behandlar naturligtvis dina personuppgifter i enlighet med gällande EU-lagstiftning om dataskydd.

Denna integritetspolicy gäller för dig som är kund hos oss, arbetar på ett företag som är kund hos oss eller har varit i kontakt med oss.

Digitala kanaler

Digitala kanaler inkluderar våra webbplatser och sociala medier som www.mynt.se och vissa andra tjänster som vi tillhandahåller online, samt HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig (gemensamt kallad våra ”Digitala kanaler”).

Ditt medgivande

Vi behöver ditt medgivande för att kunna leverera vår tjänst. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter kan du inte använda webbplatsen eller någon av våra tjänster.

Hur vi hanterar personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna leverera våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och administrera den tjänst du eller det företag som du arbetar för har visat intresse för enligt vårt affärsavtal eller har beställt av oss. Vi behöver kunna fastställa din identitet och göra en rättvis kreditbedömning av ditt företag. Vi kan också dela dina personuppgifter med den tredje part som har förmedlat kontakten. Vi använder även personuppgifter för att kunna svara på förfrågningar som du ställer till vår kundtjänst. Exempel på personuppgifter som vi använder för detta ändamål är kontaktuppgifter (såsom namn, titel, yrkesroll, telefonnummer och adress) samt order- och betalningshistorik (såsom köp- och transaktionshistorik samt betalinformation).

För dig som är kund hos oss: Vår lagliga grund är fullgörande av avtal.

För dig som är anställd på ett företag som är kund hos oss: Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att fullgöra vårt avtal med ditt företag överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

För att förbättra användarupplevelsen

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig en bättre och mer användarvänlig tjänst. Vi tycker att det är viktigt att det är enkelt för dig att använda vår tjänst. Detta gäller främst din erfarenhet av registrering, ansökan, signering av avtal och inloggning. Personuppgifter behandlas också för att kunna anpassa visning av innehåll i digitala kanaler, till den enhet du använder och förse dig med en förbättrad användarupplevelse.

Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla dig med en bättre och mer användarvänlig tjänst överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

För att kunna presentera relevanta erbjudanden och rekommendationer

Vi vill kunna förse dig med relevanta rekommendationer och erbjudanden baserat på ditt företags förutsättningar, exempelvis genom att skicka nyhetsbrev till dig. Vänligen notera att du alltid har rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

För dig som är kund hos oss: Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att förse dig med relevanta rekommendationer och erbjudanden överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om vissa lagkrav är uppfyllda).

För dig som inte är kund hos oss: Vår lagliga grund är samtycke.

För att analysera trender och vidareutveckla våra produkter och vårt erbjudande

Vi använder personuppgifter för att bättre förstå marknadstrender och på så sätt vidareutveckla och förbättra våra digitala kanaler, våra produkter, tjänster och vårt erbjudande.

Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att analysera trender och vidareutveckla våra produkter och vårt erbjudande överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

För att förebygga, begränsa och utreda missbruk av våra kanaler

Vi kan behöva information om användarbeteende, aktiviteter och teknisk data för att kunna förebygga, begränsa och utreda eventuella överträdelser och missbruk av våra kanaler som till exempel falska personuppgifter, spamming, förskingring eller försök att logga in med en annan användares personuppgifter samt andra beteenden som är förbjudna enligt lag.

Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att förebygga, begränsa och utreda missbruk av våra kanaler överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Mynt etc.

Om en utomstående part önskar förvärva Mynt eller vår kunddatabas kommer Mynt lämna ut dina och andras personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i så fall fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna integritetspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Vår lagliga grund är intresseavvägning, då vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som Mynt.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt förebygga och beivra brott

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bl.a. enligt bokföringslagens och penningtvättslagens krav.

Vår lagliga grund är rättslig skyldighet.

Vi kommer också att lämna ut uppgifter om dig om vi får en begäran från åklagare eller polis.

Vår lagliga grund är allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.

Hur samlar vi personuppgifter?

Vi kan samla personuppgifter på olika sätt:

Via digitala kanaler: Vi kan samla in personuppgifter via våra digitala kanaler när du till exempel registrerar dig för ett nyhetsbrev, att få produkterbjudanden, vill bli kontaktad, ladda ner ett material, skickar information till oss via email eller påbörjar en ansökan om ett företagslån eller registrerar dig för någon annan av våra tjänster.

Offline: Vi kan samla in personuppgifter via andra icke digitala kanaler om du till exempel besöker oss på ett event, under ett telefonsamtal eller om du på annat sätt möter någon av våra säljrepresentanter eller kontaktar kundservice.

Via övriga källor: För att ständigt kunna förbättra vår tjänst och förse dig med relevant marknadsföring och erbjudanden kan vi samla in information om dig via andra partners som tillexempel en publik databas, marknadsföringspartners som har ditt medgivande eller sociala medier.

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel med stöd av en fullmakt eller som företrädare för ett företag som du är engagerad i (t.ex. som ägare eller styrelseledamot). Vi kan också få information från sociala medie- och reklamplattformar och analysleverantörer.

Vi kan kombinera information vi får från dig med information om dig som vi får från tredje part, där detta tillåts enligt lag. Vi kan till exempel kombinera information som vi har samlat offline med information som vi samlar in online, i den utsträckning som omfattas av transaktionssyftet eller ditt samtycke. På samma sätt kan vi även kombinera information vi får från en tredje part med information som vi redan har.

Hur använder vi personuppgifter?

Personuppgifter används som beskrivet i denna integritetspolicy samt i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Exempel på primära användningsområden:

 • för att fastställa din identitet
 • för att genomföra kreditbedömningar av ditt företag
 • för att svara på dina önskemål eller frågor
 • för att förbättra våra webbplatser, våra tjänster och våra verktyg, t.ex. kreditbedömningsmodeller.
 • för att administrera vår webbplats och vår interna verksamhet.
 • för säkerhetsändamål. Där lagen tillåter det, kan vi använda din information för att skydda vårt företag, våra kunder och våra webbplatser.
 • för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. vid en penningtvättskontroll.
 • i information och marknadsföringssyfte. Vi kan till exempel skicka information till dig om nya tjänster och specialerbjudanden (med ditt medgivande om du inte redan är kund till oss).

Automatiskt beslutsfattande

Notera att vi använder oss av kreditdata för automatiserat beslutsfattande vid kreditvärdering. Det innebär att en automatiserad kreditbedömning kommer göras av dina och ditt företags ekonomiska förhållanden för att se om du kommer kunna betala tillbaka den finansiering vi ger dig. Det automatiserade beslutet fattas på basis av information om betalningsanmärkningar, tillgångar och skulder. Om kreditbedömningen indikerar att du inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka finansieringen kan din förfrågan nekas. Om du har synpunkter på det beslut som fattats har du rätt att vända dig till oss. Vi kommer då att granska den information som ligger bakom beslutet och eventuell ytterligare information som du har gett oss. Granskningen kommer ske av en person som har behörighet att ändra beslutet om det visar sig att beslutet har fattats på felaktiga grunder.

Hur säkrar vi personuppgifter?

Vi använder standardsäkerhetsåtgärder och genomför löpande organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Medan vi vidtar rimliga steg för att skydda din personliga information, ska du vara medveten om att inga säkerhetsprocedurer eller protokoll garanteras vara 100 procent säkrade från intrång eller hacking. Det finns därför alltid en viss risk som antas genom att dela personlig information online. All överföring av data till oss via digitala kanaler sker på egen risk. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder internet. Detta inkluderar att inte dela dina lösenord. Om du har anledning att tro att din kontakt med oss är säker, kontakta oss omedelbart (se ”Kontakt” nedan).

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter och annan information endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och andra krav som ställs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de har samlats in, kommer vi att radera eller avidentifiera den. Som exempel sparar vi personuppgifter relaterade till bokföringslagen i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vill vilken informationen hörde avslutas, i enlighet med lag, och relaterat till penningtvätt i minst fem år, räknat från den tid då de relevanta åtgärderna eller transaktionerna utfördes eller affärsförbindelsen upphörde. Enligt gällande preskriptionsregler kan viss information, som t.ex. fordringar, sparas i upp till 10 år.

Hur delar vi med oss av personuppgifter?

Där lagen så tillåter kan vi dela information med tredje parter som vi gör affärer med. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter till polis eller åklagare vid en sådan begäran.

I de fall en tredje part har förmedlat kontakten mellan dig och oss, rapporterar vi information om våra mellanhavanden med sådan tredje part. Det kan t.ex. avse storlek och antal på beviljade krediter, hur återbetalningen av krediterna sköts och annan information som lämnas i samband med att du tar ett lån och under lånets löptid.

Vi kan komma att dela information med en efterträdare till hela eller delar av vår verksamhet. Om till exempel en del av vår verksamhet eller tillgångar säljs, kan vi inkludera användarinformation som en del av denna transaktion. Se mer om detta under ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan.

Vilka cookies används och varför?

Vi använder cookies på vår webbsida för att förbättra användarupplevelsen och för att kunna leverera vår tjänst. Cookies är små textfiler som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbplats. Vid återbesök kan dessa hämtas från webbläsaren för olika typer av applikationer. Den här webbplatsen använder cookies för följande applikationer:

 • Analys av webbsidan (Google cookie)

Exempel på information som vi kan komma att samla in via dessa cookies:

 • Demografisk information.
 • Kön, ålder, språkinställningar och vilken webbläsare samt OS som används
 • Information om din mobilenhet
 • Sidor som besökts på vår webbsida
 • Geografisk information
 • Aggregerad information, vi kan samla och analysera information om användare över tid som tex:
  • Besökets tid
  • Vilka sidor som besöktes och hur länge
  • Refererande webbsidor, applikationer eller tjänster

Vi kan komma att ha en tredje part som samlar in information på detta sätt, t.ex. Google tracking.

Hur du inaktiverar Cookies

Om du inte vill att cookies ska sparas i din webbläsare är det möjligt att helt eller delvis blockera cookies. Det är också möjligt att ta bort cookies när de redan har sparats i din webbläsare. Båda åtgärderna är tillgängliga via inställningarna i din webbläsare och exakt hur du gör det beror på vilken webbläsare du använder. Du kan använda webbläsarens hjälpfunktion eller läsa mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information om hur detta görs i den webbläsare du använder.

Som besökare på en webbplats borde du vara medveten om att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar om du väljer att inte spara eller ta bort cookies.

Läs mer på http://www.aboutcookies.org/ för mer detaljerad information om vilka cookies som är, hur de fungerar, vad de används för och vad du ska göra som besökare om du vill neka eller återkalla ditt samtycke till användningen av cookies.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter som du naturligtvis har rätt att använda. Vi kommer att följa din begäran så snart som möjligt. Om du vill invända mot behandlingen, ges tillgång till, korrigera, radera eller begränsa användningen eller utlämnandet av personuppgifter om dig som har samlats in och lagrats av Mynt, återkalla ditt samtycke eller utöva någon annan rättighet enligt gällande lagstiftning om dataskydd, var god och meddela oss på info@mynt.se, så att vi kan utreda och svara på din förfrågan i enlighet med gällande lag. Du kan även begära en kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet). Observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke innan den återkallas.

Du kan även återkalla ditt samtycke till marknadskommunikation när som helst. Det gör du genom att skicka ett mail till info@mynt.se, eller genom att klicka på ”unsubscribe” eller ”opt-out” länken som finns längst ner i våra epostmeddelanden som skickas i marknadsföringssyfte.

Om du har funderingar kring vår integritetspolicy uppskattar vi om du kontaktar oss direkt så vi kan svara på alla dina frågor.

Tredjeparts webbsidor

Våra digitala kanaler kan tillåta dig att länka till andra webbplatser på Internet via direkta länkar eller genom applikationer som ”share” eller ”like”-knappar, och andra webbplatser kan också innehålla länkar till våra digitala kanaler. Innehållet på sådana andra webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy, utan den integritetspolicy som anges av dessa tredjeparts webbplatser.

Uppdateringar

Vi uppdaterar dessa villkor löpande. Datumet överst på sidan indikerar när denna policy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna policy träder i kraft när vi publicerar den reviderade policyn på vår webbsida mynt.se. Väsentliga ändringar i vår policy kommer att meddelas 10 dagar innan de träder i kraft.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss. Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om hur vi samlar och använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via epost på privacy@mynt.se. Eller via brev:

Mynt AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

 

För kortanvändare:  

Transact Payments Limited integritetspolicy 

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in personlig information om dig, hur vi använder den, under vilka villkor vi kan avslöja den för andra och hur vi skyddar den.

TPL har åtagit sig att skydda sekretessen för din information. Med "dina uppgifter", "dina personuppgifter" och "din information" menar vi alla personuppgifter om dig som du eller tredje part tillhandahåller oss.

Vi kan ändra denna policy då och då, så kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du är nöjd med alla ändringar.

Vilka är vi? 

Transact Payments Limited (“TPL”, “vi”, “vårt” eller “oss”) är utfärdaren av ditt kort och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller oss endast i förhållande till kortet. TPL är inte personuppgiftsansvarig i förhållande till någon användning av dina personuppgifter för att skicka marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial till dig. TPL är en institution för e-pengar, auktoriserad och reglerad av Gibraltar Financial Services Commission. Vår adress är 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA och vårt registrerade företagsnummer är 108217.

Enfuce är programansvarig för ditt kort och är databehandlare av de personuppgifter som du tillhandahåller oss i förhållande till kortet.

Hur samlar vi in dina personuppgifter? 

Vi samlar in information från dig när du ansöker om ett betalkort som utfärdas av oss och när du använder ditt kort för att göra transaktioner. Vi får också information från tredje part (såsom bedrägeribekämpningsorgan) som kan kontrollera dina personuppgifter mot all information som finns listad i ett valregister och / eller andra databaser.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter? 

Avtal 

Din tillhandahållande av dina personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter är nödvändig för var och en av oss att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet (känt som kortinnehavaravtalet eller kortinnehavarvillkoren eller liknande) som vi ingår när du registrerar dig för vår betaltjänster. Ibland kan behandlingen vara nödvändig så att vi kan vidta vissa åtgärder på din begäran innan vi ingår det avtalet, som att verifiera dina uppgifter eller berättigande till betaltjänster. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som vi begär kan vi inte ingå ett avtal om att tillhandahålla betaltjänster till dig eller kommer att vidta åtgärder för att säga upp alla avtal som vi har ingått med dig.

Juridisk / Regulatorisk 

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska eller regleringsskyldigheter.

Legitima intressen 

Vi eller en tredje part kan ha ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel:

 • Att analysera och förbättra säkerheten i vår verksamhet;
 • Att anonymisera personuppgifter och därefter använda anonymiserad information.

Vilken typ av personuppgifter samlas in från dig? 

När du ansöker om och använder ett kort samlar vi, eller våra partners på våra vägnar, följande information från dig: Fullständigt namn, personligt ID-nummer, e-postadress, Social Security Number (SSN), telefonnummer, kontosaldo, transaktions- och kryptografiska data, tekniska data, plats, IP-adress och kortdata.

När du använder ditt kort för att göra transaktioner lagrar vi den transaktions- och finansiella informationen. Detta inkluderar datum, belopp, valuta, kortnummer, kortnamn, kontosaldo och namn på säljaren, borgenären eller leverantören. Vi samlar också in information om betalningar som görs till / från ditt konto.

Hur används dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Ställa in ditt konto, inklusive att behandla din ansökan om ett kort, skapa ditt konto och verifiera din identitet.
 • Underhålla och administrera ditt konto, inklusive behandling av dina ekonomiska betalningar, bearbeta korrespondensen mellan oss, övervaka ditt konto för bedrägeri och tillhandahålla en säker internetmiljö för överföring av våra tjänster.
 • Uppfylla våra lagkrav, inklusive skyldigheter mot penningtvätt.
 • Förbättra våra tjänster, inklusive att skapa anonyma data från dina personuppgifter för analytisk användning, inklusive för utbildning, testning och systemutveckling.

Vem delar vi din information med? 

Vi skickar din information till våra tredje parts tjänsteleverantörer, agenter, underleverantörer, programchefer och andra associerade organisationer i syfte att slutföra uppgifter, hantera ditt konto och tillhandahålla tjänster till dig för våra räkning, som beskrivs ovan. När vi använder tredjepartsleverantörer har vi ett avtal som kräver att de håller din information säker och konfidentiell.

Vi skickar din information till följande typer av enheter:

 • Företag och organisationer som hjälper oss att bearbeta transaktioner du gör (inklusive men inte begränsat till leverantörer av betaltjänster) och tillhandahålla tjänster som du har begärt;
 • Företag och organisationer som driver och hanterar kortprogrammet;
 • Myndigheter för identitetsverifiering som utför nödvändiga kontroller, reglerings- och bedrägeribekämpningskontroller
 • Organisationer för informationssäkerhetstjänster, leverantörer av webbapplikationer, e-postleverantörer, tjänsteleverantörer av nätverkstjänster och utvecklare av programvara / plattform
 • Leverantörer av dokumentdestruktion
 • Någon till vilken vi lagligen överför eller kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal;
 • Någon tredje part som ett resultat av omstrukturering, försäljning eller förvärv av TPL eller någon associerad enhet, förutsatt att någon mottagare använder din information för samma ändamål som den ursprungligen levererades till oss och / eller användes av oss.
 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, oavsett om de befinner sig utanför eller inom EES, där lagen kräver att vi gör det.

Skicka personuppgifter utomlands 

För att leverera tjänster till dig är det ibland nödvändigt för oss att dela din personliga information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex.:

 • Med tjänsteleverantörer utanför EES;
 • Om du är baserad utanför EES;
 • Där det finns en internationell dimension i de tjänster vi tillhandahåller dig.

Dessa överföringar omfattas av särskilda regler enligt europeisk och Gibraltar dataskyddslagstiftning.

Dessa länder utanför EES har inte samma dataskyddslagar som Gibraltar och EES. Vi kommer dock att se till att överföringen följer dataskyddslagen och all personlig information är säker. Vi kommer att skicka dina uppgifter till länder där Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat, vilket innebär att den har beslutat att lagstiftningen i landet ger en adekvat nivå av dataskydd för din personliga information. Du kan läsa mer om dettahär.

Där vi skickar dina uppgifter till ett land där Europeiska kommissionen inte har fattat ett adekvat beslut är vår standardpraxis att använda standardklausuler för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen. Gå till Europeiska kommissionens webbplats för att få en kopia av dessa klausuler.

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta vår dataskyddsombud på uppgifterna nedan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi kommer att lagra din information under en period av minst sex år efter det att vårt affärsförhållande upphör för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, såsom penningtvätt och bedrägeribestämmelser. Om någon tillämplig lagstiftning kräver att vi lagrar dina uppgifter under en längre tid, kommer vi att behålla den under den perioden. Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter angående de personuppgifter som vi behandlar:

 • Du kan begära en kopia av en del eller hela den.
 • Du kan be oss att korrigera alla uppgifter som vi har som du anser vara felaktiga.
 • Du kan be oss att radera dina personuppgifter.
 • Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan be om rätten till dataportabilitet.
 • Om du vill att vi ska utföra något av ovanstående, vänligen maila dataskyddsombudet på DPO@transactpaymentsltd.com.

Hur skyddas din information? 

Vi implementerar säkerhetspolicyer och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vidta åtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Medan vi strävar efter att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss, och du gör det på egen risk. När vi har fått din information gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system. Där vi har gett (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av våra webbplatser, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Klagomål 

Vi hoppas att vår dataskyddsombud kan lösa alla frågor eller problem som du kan ta upp om vår användning av din personliga information.

Denallmänna dataskyddsförordningen (GDPR)ger dig också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i Europeiska unionen (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, normalt bor eller där någon påstådd överträdelse av dataskyddslagstiftningen inträffade. Tillsynsmyndigheten i Gibraltar är Gibraltar Regulatory Authority. Deras kontaktuppgifter är följande:

Gibraltar tillsynsmyndighet,

2: a våningen, Eurotowers 4, Europort Road 1, Gibraltar.

(+350) 20074636 / (+ 350) 20072166 info@gra.gi

Tillsynsmyndigheten i Sverige är:

Datainspektionen

Plan 5

Box 8114

104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 6186

Faxa +46 8 652 8652

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Andra webbplatser 

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast vår webbplats, så vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn på de andra webbplatserna du besöker. Vi kan inte vara ansvariga för sekretesspolicyn och praxis på andra webbplatser även om du använder dem med hjälp av länkar från vår webbplats.

Ändringar i vår integritetspolicy 

Vi håller vår sekretesspolicy under granskning och uppdaterar den regelbundet för att hålla jämna steg med företagskraven och sekretessregleringen. Vi kommer att informera dig om sådana förändringar. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 12 oktober 2020.

Hur man kontaktar oss 

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller den personliga information som vi har om dig eller, skicka ett e-postmeddelande till vår dataskyddsombud på DPO@transactpaymentsltd.com.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår
Integritetspolicy.